Creative Director & Story: Lim Feng
Photo : Nguyễn Anh Hào
Project manager : Dicky Tr - Mai Quốc Huy
Executive producer: Js Feng
Starring: Lim Feng - Denis Đặng [Sigmavior] Huỳnh Anh Trang YUE [mermaid] - Nguyễn Việt Dũng [vampire] - Đào Nguyên Phổ [werewolf] - Thiện Vương
Stylist: Lim Feng
MUA:Trang Emj -Trí Nhân - Tran Tran - Denis’s team
Prop Master: Hoàng Long - Đỗ Trần Minh Quân
Project assistant: Phùng Ngọc Anh - Anh Thi - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - Thuy Trang - Nọng Nguyễn - Thư Lê - Đặng Ngọc Dung - Hào Phan- Lê Nhất Hạnh - Glassyskyyy - Khanh Dora- Tam Nhu - Phan Thành Đạt - Bui Ngoc Thanh Triet - Sina Ne - Quân Vũ
Catering: Thư Lê
Cameo extra : ( feng_community)

You may also like

Back to Top